Watercoolers

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN WATERCOOLER INTERNATIONAL, GEVESTIGD TE HILVERSUM, HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER 34250234.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") wordt verstaan onder:
1.1 Afnemer: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie Watercooler International een Overeenkomst aangaat of met wie Watercooler International in onderhandeling is over een Overeenkomst;
1.2 Watercooler International : de besloten vennootschap Watercooler International Nederland B.V. alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen;
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst, hoe ook genaamd, tussen Afnemer en Watercooler International, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede de (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
1.4 Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst, welke zaken onder andere kunnen bestaan uit waterkoelers, flessen met water, bekers en flessenrekken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Watercooler International en (mogelijke) Afnemer(s).
2.2 Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Watercooler International uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Watercooler International . Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de Voorwaarden kan Afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 3 - Aanbieding en Overeenkomst

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 Alle door Watercooler International gedane opgaven van getallen, gewichten, hoeveelheden, kleuren, uitvoeringen, maten en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Watercooler International kan er evenwel niet voor instaan dat zich terzake geen afwijkingen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen van Producten zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
3.3 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens.
3.4 Een overeenkomst tussen Watercooler International en Afnemer komt tot stand op de datum van verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Watercooler International aan Afnemer van de Overeenkomst dan wel op de datum dat Watercooler International start met de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Afnemer, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.

Artikel 4 - Annulering Overeenkomst

4.1 Indien Afnemer (uitvoering van) de Overeenkomst (deels) wenst te annuleren, is Watercooler International gerechtigd te harer keuze hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de annulering te accepteren in welk geval Afnemer een door Watercooler International op basis van de reeds uitgevoerde werkzaamheden vast te stellen schadevergoeding is verschuldigd, welke vergoeding minimaal 20% van het factuurbedrag verhoogd met BTW van (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst bedraagt.

Artikel 5 - Levering en onderhoud

5.1 De door Watercooler International opgegeven leveringstermijn is slechts indicatief en gebaseerd op de ten tijde van de Overeenkomst voor Watercooler International geldende omstandigheden en, voorzover afhankelijk van prestaties van derden, op door die derden aan Watercooler International verstrekte gegevens.
5.2 De leveringstermijn gaat in op de datum van tot stand komen van de Overeenkomst of op de datum dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Watercooler International , welke van de twee het laatst is.
5.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat.
5.4 Watercooler International heeft het recht om in gedeelten te leveren. Terzake van deelleveringen heeft Watercooler International voorts het recht in gedeelten te factureren.
5.5 Het risico van te leveren Producten gaat op Afnemer over op het moment dat de Producten zich bevinden in het transportmiddel, ongeacht wie voor transport zorg draagt.
5.6 Bij weigering van in ontvangstname of afname van de Producten zal Watercooler International deze tot 30 dagen na aanbieding voor rekening en risico van Afnemer opslaan. Watercooler International zal Afnemer berichten dat deze de Producten kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na het verstrijken van deze termijn is Watercooler International gerechtigd de Producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten en overige door Watercooler International geleden schade.
5.7 In het geval van een Gebruiksovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7.1, verricht Watercooler International gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst onderhoud op de waterkoeler(s). Dit onderhoud omvat het tweemaal per jaar reinigen van de waterkoeler(s) conform de richtlijnen van de brancheorganisatie AWCN. De kosten voor het hier bedoelde onderhoud komen voor rekening van Watercooler International .

Artikel 6 - Transport en emballage

6.1 Transport van Producten geschiedt voor rekening van Watercooler International . De wijze van transport wordt door Watercooler International bepaald, tenzij is overeengekomen dat Afnemer voor transport zorg draagt. Indien Afnemer voor transport van Producten zorg draagt, geschiedt zulks voor rekening van Afnemer.
6.2 Voor zover geleverde Producten bestaan uit flessen met water, dan blijven deze flessen eigendom van Watercooler International . Afnemer is voor iedere aan haar geleverde fles statiegeld verschuldigd.
6.3 Watercooler International zal slechts die flessen retour nemen waarvan Afnemer deugdelijk kan aantonen dat deze afkomstig zijn van Watercooler International , waarop de afsluitdop in goede staat aanwezig is, die gebruikt zijn in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en die in zijn algemeenheid in een goede staat verkeren, zulks naar het oordeel van Watercooler International .
6.4 Ter zake van door Watercooler International retour genomen flessen heeft Afnemer recht op terugbetaling van statiegeld, mits dit statiegeld eerst door Afnemer is voldaan aan Watercooler International . Watercooler International bepaalt de wijze waarop statiegeld aan Afnemer wordt voldaan.

Artikel 7 - Gebruik van waterkoelers

7.1 Ingeval van huur, bruikleen of ander gebruik door Afnemer van één of meer waterkoelers waarvan de eigendom bij Watercooler International rust ("Gebruiksovereenkomst"), waaronder mede begrepen het gebruik van een waterkoeler in het kader van een zogenaamde "proefplaatsing", dan geldt, naast het overige in deze Voorwaarden bepaalde, het in dit artikel bepaalde.
7.2 Gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst, is Afnemer gehouden ten behoeve van de waterkoeler(s) flessen met water te bestellen bij Watercooler International , waarbij per bestelling een minimum afname van zes flessen met water geldt.
7.3 Afnemer is gehouden als goed huisvader voor de waterkoeler(s) te zorgen en de waterkoeler(s) alleen te gebruiken in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (verstrekte) gebruiksinstructies en in combinatie met Producten die van Watercooler International afkomstig zijn. De waterkoeler(s) mag/mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watercooler International niet worden verplaatst naar een andere locatie dan waar de waterkoeler(s) oorspronkelijk door Watercooler International is/zijn geïnstalleerd.
7.4 Watercooler International staat gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst in voor het deugdelijk functioneren van de waterkoeler(s). Ingeval van gebreken aan een waterkoeler, zal Watercooler International te harer keuze binnen een redelijke termijn deze gebreken herstellen dan wel de waterkoeler in zijn geheel vervangen. De kosten van herstel of vervanging van een waterkoeler komen voor rekening van Watercooler International , tenzij:
a) gebreken van of aan de waterkoeler het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik;
b) de waterkoeler niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming;
c) de waterkoeler is gebruikt in combinatie met producten die niet van Watercooler International afkomstig zijn;
d) het desbetreffende gebrek niet binnen vijf dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk door Afnemer is gemeld aan Watercooler International ;
e) Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze Voorwaarden of een Overeenkomst, daaronder ook begrepen financiële verplichtingen.
7.5 Het risico ter zake van beschadiging, tenietgaan, verlies etc. van de waterkoeler(s) ligt bij Afnemer vanaf het moment van transport naar Afnemer, en wel vanaf het moment dat de waterkoeler(s) zich bevinden in het transportmiddel. Afnemer is verplicht de waterkoeler(s) deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden, waarbij een eventueel eigen risico voor rekening van Afnemer komt. Op eerste verzoek van Watercooler International is Afnemer gehouden aan Watercooler International te overleggen een afschrift van de verzekeringspolis alsmede van de betalingsbewijzen, waaruit de tijdige betaling van de verzekeringspremie blijkt. Afnemer zal na een daartoe strekkend verzoek van Watercooler International (toekomstige vorderingen inzake) uitkeringen of verzekeringsgelden overdragen aan Watercooler International .

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 De door Watercooler International opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de Overeenkomst bestaande factoren. Watercooler International is bevoegd elke verandering van de factoren, die op de door haar berekende prijzen en tarieven van invloed zijn, door te berekenen aan Afnemer.
8.2 Alle prijzen en tarieven van Watercooler International zijn uitgedrukt in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling

9.1 Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting, verrekening of opschorting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) het gefactureerde bedrag, dient Afnemer, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Watercooler International kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verschuldigdheid vast staat.
9.2 Watercooler International kan te allen tijde vooruitbetaling van (een deel van) de gehele prijs of het stellen van een naar haar oordeel deugdelijke zekerheid vorderen, alvorens tot leveren over te gaan. Watercooler International is gerechtigd om leveringen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten totdat door Afnemer is voldaan aan de vordering van Watercooler International tot vooruitbetaling of zekerheidstelling.
9.3 Bij gebreke van tijdige betaling is Afnemer in verzuim en worden alle vorderingen van Watercooler International op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Watercooler International is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zonder dat ingebrekestelling is vereist, op te schorten.
9.4 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, over alle betalingen die niet op de vervaldag zijn voldaan, vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Voor de berekening van de rente wordt een gedeelte van een maand aangemerkt als een hele maand en wordt jaarlijks rente over rente gerekend.
9.5 Eventuele reclames betreffende een bepaalde levering ontslaat Afnemer niet van de verplichting om facturen tijdig te voldoen.
9.6 Indien Afnemer jegens Watercooler International in verzuim is, is hij verplicht Watercooler International de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag vermeerderd met voornoemde rente, met een minimum van 250,-- euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
9.7 Iedere betaling van Afnemer strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals in dit artikel bedoeld, en daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
9.8 Watercooler International is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met haar schulden aan Afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Afnemer mede begrepen de met hem gelieerde ondernemingen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan Watercooler International verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.
10.2 Indien en zolang Watercooler International eigenaar van de Producten is, is Afnemer niet bevoegd Producten geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
10.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Watercooler International gerechtigd de in artikel 7 bedoelde Producten en de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Afnemer bij Afnemer of derden, die de Producten voor Afnemer houden, weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen dan wel een boete van € 250,-, welke van de twee bedragen het hoogste is.
10.4 Indien en zolang Watercooler International eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Watercooler International onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Afnemer zal Watercooler International op eerste verzoek meedelen waar de Producten, waarvan Watercooler International eigenaar is, zich bevinden.
10.5 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Watercooler International . Afnemer staat er voor in dat een beslag op de Producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

Artikel 11 Inspectie en reclame

11.1 Afnemer is verplicht het geleverde terstond na ontvangst te inspecteren. Wordt door Afnemer niet binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden de hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
11.2 Eventuele gebreken aan het geleverde welke direct bij ontvangst van de producten waarneembaar zijn, dienen door Afnemer onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief te worden aangetekend. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de Producten dan wel nadat eventuele gebreken redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden, door Afnemer bij Watercooler International te zijn ingediend. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien (de inhoud van) Producten geheel dan wel gedeeltelijk zijn gebruikt (is verbruikt), gelden de Producten als goedgekeurd en is reclame niet meer mogelijk.
11.3 Afnemer zal alle door Watercooler International voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en door Watercooler International in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden.
11.4 Nadat Afnemer deugdelijk heeft gereclameerd en Watercooler International de reclame heeft geaccepteerd, heeft Watercooler International het recht te harer keuze de Producten te herstellen, opnieuw te leveren dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding.
11.5 Afnemer heeft geen recht op reclame indien zich de situatie als bedoeld in artikel 5 lid 6 voordoet of zolang Afnemer niet alle opeisbare verplichtingen jegens Watercooler International is nagekomen.
11.6 Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watercooler International Producten aan Watercooler International of een derde retourneren. Producten mogen alleen in originele verpakking en in goede staat worden geretourneerd aan Watercooler International .

Artikel 12 - Garantie

12.1 Watercooler International staat in voor de goede kwaliteit van Producten.
12.2 In het geval van koop van een waterkoeler garandeert Watercooler International gedurende een periode van één jaar de deugdelijke werking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Binnen de garantietermijn zal Watercooler International te harer keuze kosteloos gebreken aan de waterkoeler herstellen dan wel de gebrekkige waterkoeler vervangen, tenzij een van de in artikel 7.4 onder a) tot en met e) bedoelde omstandigheden zich voordoet.
12.3 Afnemer is gehouden tweemaal per jaar de door haar gebruikte waterkoeler(s) door Watercooler International of een schriftelijk door Watercooler International aangewezen derde te laten reinigen, bij gebreke waarvan de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie vervalt en bij gebreke waarvan Watercooler International zich het recht voorbehoudt geen flessen met water meer te leveren. De hier bedoelde reinigingskosten komen voor rekening van Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dan wel indien zich de in artikel 5.7 bedoelde situatie voordoet.

Artikel 13 Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

13.1 Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting voortvloeiend uit een Overeenkomst, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Watercooler International gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: - de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten en of verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door Afnemer voldoende zeker is gesteld en/of, - de Overeenkomst en samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Bij ontbinding door Watercooler International heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd.
13.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag tot) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer of beslaglegging op de activa van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden tenzij Watercooler International Afnemer binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Watercooler International zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
13.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel zijn alle vorderingen van Watercooler International op Afnemer respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is Watercooler International gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval is Watercooler International en/of zijn door haar aan te wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van Afnemer te betreden.
13.4 Een ontbinding als hier bedoeld zal niet tot het gevolg hebben dat rechten van Watercooler International als neergelegd in een der artikelen van deze Voorwaarden eindigen.

Artikel 14 - Niet toerekenbare tekortkoming

14.1 Indien Watercooler International door een haar niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van die tekortkoming (overmachttoestand), zonder dat Watercooler International tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.
14.2 Indien de overmachttoestand drie maanden duurt of indien vast staat dat deze drie maanden zal duren, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de situatie dit rechtvaardigt. Voor zover reeds uitvoering aan de Overeenkomst is gegeven, is Watercooler International gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
14.3 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke van de wil van Watercooler International onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Watercooler International kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst door Watercooler International of diens toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

15.1 Een eventuele aansprakelijkheid van Watercooler International is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Watercooler International gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van Watercooler International komt. Indien en voor zover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Watercooler International per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van dat deel van de geleverde en betaalde Producten die de schade hebben veroorzaakt tot een maximum van 25.000 euro.
15.2 Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Watercooler International dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. Watercooler International aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede begrepen immateriële schade, gewas-, bedrijfs- of milieuschade. Watercooler International aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het lekken of anderszins verliezen van water door of uit de Producten. Afnemer zal Watercooler International vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
15.3 De medewerkers van Watercooler International of door Watercooler International voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst.
15.4 Iedere vordering jegens Watercooler International , behalve die welke door Watercooler International is erkend, vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 16 - Intellectuele eigendom

16.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Watercooler International te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Producten berusten bij Watercooler International of bij haar licentiegevers. Afnemer zal zich in zijn algemeenheid onthouden van acties die inbreuk maken op de hier bedoelde intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen acties die inbreuk maken op aan Watercooler International toebehorende merken, zoals "Watercooler International " en "Eauvital", en/of door haar gevoerde handelsnamen.
16.2 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende rechten van intellectuele eigendom op of in de door Watercooler International geleverde of anderszins ter beschikking gestelde Producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 is niet van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de (onderhandelingen tot) de Overeenkomst(en) en de Voorwaarden worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft. Partijen kunnen evenwel arbitrage overeenkomen.
17.3 In geval van een rechterlijke procedure zal Afnemer, indien hij geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, aan Watercooler International , naast de door het scheidsgerecht vastgestelde proceskosten en kosten van rechtsbijstand, de werkelijk gemaakte proceskosten en kosten van rechtsbijstand verschuldigd zijn, voorzover deze werkelijk gemaakte kosten de door het scheidsgerecht vastgestelde kosten te boven gaan.

Artikel 18 - Overige voorwaarden

18.1 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Watercooler International .
18.2 Indien een Overeenkomst kwalificeert als "consumentenkoop" zoals bedoeld in artikel 7:5 BW, dan geldt het in de Voorwaarden bepaalde, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling of bepaling van vergelijkbare strekking anders bepaalt.
18.3 Nietigheid van een van de bepalingen in de Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen die qua inhoud, bereik en doelstelling zo veel mogelijk met de oude nietige bepalingen overeenkomen.
18.4 Het nalaten door Watercooler International om (binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn) nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij Watercooler International uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.
18.5 Bepalingen die naar hun aard voortduren (onder andere artikel 15 Aansprakelijkheid, artikel 16 Intellectuele eigendom en artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen) zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding niet verliezen.s